Minisymposium warmte in bestaande bouw

Warmtenetten zijn een interessante optie om met beperkte investeringen de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad sterk te verbeteren en zo de klimaatdoelen te behalen. Daarmee kunnen warmtenetten een belangrijke rol spelen in de vereiste labelsprong bij woningcorporaties.

Warmtenetten kunnen ook een goede optie zijn in bestaande bouw. Op deze bijeenkomst, waarin verschillende partijen aangeven hoe zij aankijken tegen de transitie naar een duurzame energiehuishouding, bekijken we de mogelijke rol van gebiedswarmte en wat er op korte termijn in wettelijke regelingen moet worden vastgelegd.

Om de klimaatdoelen te halen is het noodzakelijk de energieprestatie te verbeteren van de bestaande woningvoorraad. De woningcorporaties staan in dit verband voor een grote uitdaging om de vereiste labelsprong van hun woningvoorraad vorm te geven. Onderzoek van de werkgroep Techniek & Innovatie van de stichting Warmtenetwerk heeft aangetoond dat investeringen en overlast sterk kunnen worden beperkt door het gebruik van warmtenetten.

De productie van duurzame warmte met onder meer geothermie, biogas uit GFT en snoeihout wordt vanaf dit jaar ondersteund door het ministerie van EL&I met de SDE+-regeling en gewaardeerd in de energieprestatienormen voor nieuwbouw, EPG/EMG. Dat is een stap voorwaarts. Synchronisatie van de rekenregels voor energielabels in de bestaande bouw(ISSO-publicaties) is echter nog wel nodig. Daardoor is ook gebiedswarmte mee te nemen in het energielabel van bestaande gebouwen. Hier wordt al lang over gesproken, maar het is nog steeds niet geregeld.

 

Gebiedsgerichte afspraken

Veel gemeenten herkennen de potentie van gebiedswarmte voor het efficiënt kunnen realiseren van hun klimaatdoelen. Daartoe worden gebiedsgerichte afspraken gemaakt. De gemeentes kunnen hiervoor een aansluitplicht aan warmtenetten in de gemeentelijke bouwverordening opnemen. Ontheffingen zijn uiteraard mogelijk. Gemeenten hebben het aantal ontheffingen zelf in de hand en kunnen ook daarover gebiedsgerichte afspraken maken.

Opname van de aansluitplicht in het nieuwe landelijk geldende Bouwbesluit zoals de minister van BZK van plan was, zou dit lokale beleid echter onmogelijk maken. De minister heeft in het Kamerdebat van 12 oktober toegezegd dit alsnog te zullen regelen. Ook dit is echter nog niet gebeurd.

 

Toekomst

Op het gebied van wetgeving moet nog het nodige gebeuren. De Stichting Warmtenetwerk organiseert een bijeenkomst, waarin verschillende partijen aangeven hoe zij aankijken tegen de transitie naar een duurzame energiehuishouding, de mogelijke rol van gebiedswarmte daarin en wat er op korte termijn in wettelijke regelingen moet worden vastgelegd.

 

Programma

  • 15.30-16.00 Ontvangst in perscentrum Nieuwspoort
  • 16.00-16.15 Potentieel en kansen voor gebiedswarmte

Gijs de Man en Klaas de Jong, stichting Warmtenetwerk

  • 16.15-16.30 Biomassacentrale voor een duurzaam Breda

Wilbert Willems, wethouder gemeente Breda

  • 16.30-16.45 Collectief op groene warmte

Paulus Jansen, lid Tweede Kamer voor SP

  • 16.45-17.00 Kansen voor gebiedswarmte

Stefan van Uffelen, Dutch Green Building Council

  • 17.00-17.15 Met warmte werken aan labelsprong

Zeno Winkels, corporatie Woonbron

 • 17.30-17.45 Oproep aan de overheid
 • 17.45-19.00 Napraten bij lopend buffet

Locatie

Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
Nederland

Workshops, lezingen en studiereizen

Een uitgebreid netwerk in de energiewereld zorgt ervoor dat Energieprojecten.com al tientallen workshops, lezingen, excursies en studiereizen heeft georganiseerd sinds 2001. Daarmee heeft het bedrijf onderwerpen als biogas voor gebruik in warmtekracht, absorptiekoeling, gasexpansie en warmtenetwerken onder de aandacht gebracht. Onder meer over gasexpansie - waarbij energie is terug te winnen uit de expansie van (aard)gas bij verdeelstations - zijn zelfs Kamervragen gesteld.

Bent u geïnteresseerd in het opzetten van een evenement of studiereis of zoekt u iemand voor een lezing over duurzame energietechnologie, neem dan contact op met Klaas de Jong.

Agenda